گروه آموزشی انگلیسی در خواب | تمرین است که استاد را می سازد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ضمایر زبان انگلیسی

ضمایر و انواع آن در زبان انگلیسی

ضمایر فاعلی

در تمامی زبانهای مختلف در دنیا ضمایر مختلفی وجود دارند و در زبان انگلیسی نیز مانند تمامی زبانها ضمایری وجود دارند که دسته اول آنها ضمایر فاعلی هستند که از این ضمایر برای جلوگیری از تکرار اسمهای اشخاص,مکان ها, اشیاء استفاده می کنیم.

photo 2022 06 05 17 38 34

همانگونه که در تصور میبینید ضمایر شخصی به سه دسته اول شخص,دوم شخص و سوم شخص مفرد و یا جمع تقسیم میشوند.

نکته قابل توجه این است که ضمیر you را هم برای مفرد و همچنین برای جمع استفاده می کنیم در صورتی که در زبان فارسی متفاوت است زیرا در زبان فارسی (تو) تبدیل به (شما) میشود.

نمونه مثالهایی از استفاده ضمایر مفعولی در جمله را در زیر میبینیم

I am a trader=من یک معمله گر هستم

در این جمله I ضمیر فاعلی است.

You are very handsome=تو خیلی خوشگل هستید(مفرد)

You are very handsome=شما خیلی خوشگل هستید(جمع)

همانگونه که مشاهده میکنید در جمله اول you مفرد به کار برده شده و در جمله دوم جمع هست

و ضمیر you برای مفرد و جمع به صورت یکسان مورد استفاده قرار می گیرد.

ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی, ضمایری میباشند که جایگزین مفعول می شوند.

Me, You, Him, It, Us,You,Them, ضمایر مفعولی هستند که در عکس زیر آنها را به همراه ضمایر فاعلی آنها مشاهده می کنید.

.

photo 2022 06 05 17 38 14

با اینکه این ضمایر را ضمایر مفعولی مینامیم اما می توانیم از آنها در قسمتهای دیگری از جمله, مثلا بعد از یک حرف اضافه و یا یک فعل استفاده کنیم.

برای مثال:

Are you with me?= با من هستی؟

Call me in an hour= یک ساعت دیگر با من تماس بگیر

They are smarter than you= آنها از شما باهوش تر هستند

I am thirsty – me too= من تشنه هستم – من هم همینطور

دقت داشته باشید که ما میتوانیم از It  هم به عنوان ضمیر فاعلی و هم به عنوان ضمیر مفعولی استفاده کنیم.

برای مثال:

It is my black car = این ماشین مشکی من است

I like to drive it= من دوست دارم آن را برانم

در جمله اول چون It به جای فاعل قرار گرفته است آن ضمیر فاعلی است ولی در جمله دوم از It به عنوان ضمیر مفعولی استفاده کرده ایم, در صورتی که برای ضمایر دیگر اینگونه نیست و کاملا شکل آنها تغییر می کنند. برای مثال:

He is a rich man= او مرد ثروتمندی است

They want to be friend with him= انها می خواهند با او دوست بشوند

در جمله اول He ضمیر فاعلی است و در جمله دوم him ضمیر مفعولی می باشد.

ضمایر و صفات ملکی

ضمایر و صفات ملکی همانطور که از اسمشان پیداست برای مالکیت استفاده می شوند که نشان دهیم چه چیزی به چه کسی تعلق دارد.

photo 2022 06 05 16 58 37

تفاوت ضمایر و صفات ملکی

ضمایر  و صفات ملکی با یکدیگر تفاوت دارند, توجه بفرمایید که صفات ملکی همیشه با یک اسم موصوف همراه شده اما ضمیر ملکی در اصل جایگزین صفت ملکی و موصوف می شود.

برای مثال:

This is my house- این خانه من است

توجه کنید که بعد از my از اسم house استفاده کردیم در اینجا صفت ملکی می باشد ولی اگر بخواهیم از ضمیر ملکی استفاده کنیم در مثال زیر کاملا متوجه طرز استفاده از آن خواهید شد.

?Whose house is that  = آن خانه چه کسی است؟

That is mine = آن مال من است

—————————————————————————————————————————————

?Whose pen is this = این خودکار چه کسی است؟

This is yours = این مال شماست

 

ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی (Reflexive pronouns) ضمایری هستند که به جای مفعول در جمله به کار برده میشوند.

تمامی این ضمایر با self ویا selves تمام می شوند.

به فرض مثال در جمله (من به خودم محبت می کنم) کلمه (خودم) یک ضمیر انعکاسی است.

possessive pronouns

این ضمایر در زمانی که فاعل و مفعول یک نفر هستند مورد استفاده قرار می گیرند. به مثالهای زیر توجه کنید

I love myself- من عاشق خودم هستم

?Do you believe in yourself – خودت  را باور داری؟

کاربردهای متفاوتی برای استفاده از ضمایر انعکاسی وجود دارد. گاهی از آن برای اشاره کردن به این که شخصی به تنهایی کاری را انجام داده استفاده می شود.

مثال:

I did it myself – من خودم (به تنهایی) انجامش دادن

حتی زمانی که بعد از By استفاده میشوند نیز به معنای تنهایی است.

He cleaned his room by himself- او اتاقش را خودش(به تنهایی) تمیز کرد

گاهی در جملات امری از yourself استفاده می کنیم.

You go and bring it yourself – تو برو و خودت آن را بیاور (نه شخص دیگری)