گروه آموزشی انگلیسی در خواب | تمرین است که استاد را می سازد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صفتهای انگلیسی و انواع صفات

صفتها کلمات و عبارتهایی می باشند که اسم ها را توصیف می کنند.

انواع صفت

sefaat

صفات وصفی (Descriptive)

در زبان انگلیسی صفات وصفی قبل از اسم می آیند و گویای کیفیت آن اسم می باشند

برای مثال:

A handsome boy – یک پسر خوشگل

A good person  یک آدم/شخص خوب

در این دو جمله handsome و good صفات وصفی هستند که کیفیت اسمهای بعد از آنboy و person را معین میکنند.

صفتهای کمی(Quantitative)

صفات کمی صفتهایی هستند که به تعداد و مقدار چیزی اشاره می کنند.

 

برای مثال:

All= همه         Some=مقداری          Little= کم       Whole= تمام       Any= هیچ      much=بسیار

He ate all of it = او همه آن را خورد

Did you eat the whole pizza?= تمام پیتزا را خوردی؟

She ate all the cake = او کل کیک را خورد

?Can you tell me the whole story = می توانی کل/تمام داستان را به من بگویی؟

صفات اشاره

در زبان انگلیسی صفات اشاره  This, That, These,Those هستند که زمانی که به صورت مستقیم به چیز و یا شخصی میخواهیم اشاره کنیم از این صفات استفاده میکنیم.

This= به معنای (این) برای اشاره به نزدیک(مفرد)

This is a book= این یک کتاب است

That=به معنای (آن) برای اشاره به دور (مفرد)

That is my house= آن خانه من است

These= به معنای (اینها) برای اشاره به نزدیک (جمع)

These are beautiful cars= اینها ماشینهای زیبایی هستند

Those= به معنای (آنها) برای اشاره به دور (جمع)

Those are my cars= آنها ماشینهای من هستند

صفات ملکی

صفات ملکلی نشان دهنده مالکیت و این که چه چیزی به چه کسی تعلق دارد اشاره میکند.

در زبان انگلیسی My.your,his,her,its,ours صفتهای ملکی می باشند

برای مثال:

This is my car= این ماشین من است

در این جمله my صفت ملکی است.

That is your phone= آن تلفن شما است

در این جمله your صفت ملکی می باشد

صفتهای نسبی