گروه آموزشی انگلیسی در خواب | تمرین است که استاد را می سازد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

زمانها – زمان حال ساده

Simple present (حال ساده)

حال ساده یکی از پر استفاده ترین و پرکاربردترین زمانها در زبان انگلیسی است و کاربردهای مختلفی دارد که به تک تک آنها می پردازیم.

کاربردهای زمان حال ساده:

۱.کاربرد اول زمان حال ساده برای بیان کردن اعمالی است که به صورت عادت انجام می دهیم.

برای مثال به جملات زیر توجه کنید.

I eat breakfast in the morning                          من هر روز صبح صبحانه میخورم

I brush my teeth                                              من دندانهایم را مسواک میزنم

۲.کاربرد دوم زمان حال ساده برای گفتن اعمالی است که به صورت روزانه و به طور مکرر ومنظم انجام می شوند.

برای مثال:

I go to work everyday                               من هر روز سر مار می روم

I sleep at night                                          من شب میخوابم

۳. کاربرد سوم این زمان برای بیان کردن حقایق علمی هست .

مثال:

The earth goes around the sun

زمین به دور خورشید می چرخد

۴.کاربرد چهارم برای بیان برنامه هایی است که در آینده به صورت قطعی انجام خواهند شد.

برای مثال:

We go to New york next month                                    ما ماه بعد به نیویورک خواهیم رفت

 The class begins at 6 PM today                                   کلاس ساعت ۶ عصر شروع می شود

ساختار زمان حال ساده در زبان انگلیسی

در زمان حال ساده برای اول شخص و دوم شخص و سوم شخص جمع از حالت ساده فعل استفاده میکنیم ولی برای ضماعر فاعلی He,She,It که سوم شخص مفرد هستند در آخر فعل آنها S و یا es اضافه میکنیم.

برای مثال به جملات زیر دقت بفرمایید.

I live in China     من در چین زندگی می کنم

She lives in China     او(مونث) در چین زندگی میکند

همانگونه که مشاهده میکنید ضمیر She که سوم شخص مفرد است در آخر فعل آن s اضافه شده است.

We read a newspaper everyday                   ما هر روز یک روزنامه میخوانیم

He reads a newspaper everyday                   او هر روز یک روزنامه می خواند

در مثال بالا نیز چون He سوم شخص مفرد است بعد از فعل به صورت ساده S اضافه کردیم.

They play chess                                         آنها شطرنج بازی میکنند

Ali plays chess                                           علی شطرنج بازی میکند

در جمله بالا نیز با اضافه کردن S به انتهای فعل ترکیب جمله بندی به طور صحیح انجام شد.

نحوه سوالی کردن جملات حال ساده

برای سوالی کردن جملات حال ساده از افعال کمکی Do/ Does استفاده می کنیم.

این افعال کمکی را در ابتدای جمله و سپس فاعل و یا ضمیر فاعلی را قرار داده و پس از آن فعل را به شکل ساده می آوریم.

به مثال های زیر توجه کنید.

She learns English fast    او(مونث) سریع انگلیسی یاد میگیرد

Does she learn English fast?                  آیا او سریع انگلیسی یاد می گیرد؟

I play chess with my children everyday        من هر روز با فرزندانم شطرنج بازی می کنم

Do I play chess with my children everyday?        ایا من هر روز با فرزندانم شطرنج بازی میکنم؟

همانطور که میبینید Do/ does را در ابتدای جمله پرسشی قرار دادیم و سپس فاعل یا ضمیر فاعلی را آورده و فعل به صورت شکل ساده خود و دیگر اجزای جمله پس از آن قرار دادیم و جملات پرسشی شدند.

برای جواب کوتاه مثبت و منفی به سوالات حال ساده میتوانیم از DO/Does   Don’t / Doesn’t  استفاده کنیم.

مثال:

?Do you live in Tehran            در تهران زندگی می کنید؟

Yes, I do  بله زندگی میکنم

No, I don’t    نه زندگی نمیکنم

?Does she know Persian     آیا او فارسی می داند؟

Yes, she does بله می داند

No, she doesn’t   نه نمیدان

نکته مهم:
باید توجه داشت که در حالتهای منفی و پرسشی فعل همیشه و همیشه به شکل ساده می آید.
یعنی اگر در جمله ای سوم شخص مفرد وجود داشت دیگر بعد از فعل پسوند S نمی آوریم.
به مثالهای زیر توجه بفرمایید:

She drinks water at nights          او شبها آب می نوشد

?Does she drink water at nights     آیا او شبها آب می نوشد؟

She doesn’t drink water at nights      او شبها آب نمی نوشد

منفی کردن جملات حال ساده

برای منفی سازی جملات حال ساده از افعال کمکی Do/ Does استفاده کرده و بعد از آن not اضافه میکنیم

Do not====> Don’t                  

Does not ====> Doesn’t

مثلا:

I play footbal    من فوتبال بازی می کنم

I do not play footbal       من فوتبال بازی نمیکنم  

She speaks Farsi       او (مونث) فارسی صحبت می کند

She does not speak Farsi      او ( مونث) فارسی صحبت نمی کند

I don’t play footbal , She doesn’t speak Farsi