گروه آموزشی انگلیسی در خواب | تمرین است که استاد را می سازد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

زمان گذشته ساده

Simple past tense زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده برای بیان کردن عمل و یا اعمالی که در گذشته شروع شده و به اتمام رسیده اند استفاده می شود.

برای مثال:

I saw my friend yesterday                  من دیروز دوستم را دیدم

He went to the pool last week                 او(مذکر) هفته پیش به استخر رفت

They played basketball so much today      آنها امروز خیلی بسکتبال بازی کردند

She went to the drugstore          او دیروز به داروخانه رفت

They spoke to their boss  two days ago        انها دو روز پیش با رئیسشان صحبت کردند

You didn’t come to us                                 تو/ شما پیش ما نیامدی

I didn’t find it in the room                            من در اتاق پیدایش نکردم

I visited my mother last year                       من سال پیش مادرم را ملاقات کردم

?Did you read that book                              آن کتاب را خواندی؟

 

همانطور که قبلا در ساختار فعل حال ساده زبان انگلیسی یاد گرفتیم که برای سوم شخص به آخر افعال s و یا es اضافه می کنیم, در ساختار فعل گذشته برای تمامی ضمایر در آخر  ed  می آوریم با این تفاوت که تمامی این فعل ها از این قانون پیروی نمی کنند و شکل تعدادی از این افعال برای تبدیل کردن آنها به گذشته تغییر میکند و باید شکل گذشته ساده آنها را حفظ کنیم. بنابر این افعال گذشته به دو گروه تقسیم می شوند.

افعال با قاعده و افعال بی قاعده

افعال با قاعده : با اضافه کردنed به آخر فعل ها ساخته می شوند.

افعال بی قاعده: شکل اینگونه افعال عوض شده و پسوند خاصی نمیگیرند و برای تبدیل کردن باید آنها را حفظ کنیم

برای مثال تعدادی از افعال با قاعده را به صورت گذشته ساده در می آوریم.

Help===> Helped

Add===> Added

Play===> Played

Stop===> Stopped

وحالا تعدادی از فعال بی قاعده را به صورت گذتشه ساده در می آوریم.

Come===> Came

Meet===> Met

Eat===> ate 

Find===> Found

Have===> Had

سوالی کردن جملات گذشته ساده

برای اینکه جملات گذشته ساده انگلیسی را سوالی کنیم از فعل کمکی Did استفاده می کنیم.

بنابر این did  را در ابتدای جمله می آوریم.

توجه کنید که برای تبدیل کردن جمله خبری گذشته ساده به سوالی در جمله سوالی فعل به صورت شکل ساده عنوان میشود.

به مثال های زیر با دقت توجه کنید:

You went there yesterday                              شما دیروز آنجا رفتید

?Did you go there yesterday                          دیروز شما آنجا رفتید؟

I played Chess with my friend last week        من هفته پیش با دوستم شطرنج بازی کردم

?Did I play chess with my friend last week     من هفته پیش با دوستم شطرنج بازی کردم؟

She wrote a letter to her father                      او نامه ای برای پدرش نوشت

?Did she write a letter to her father                او نامه ای برای پدرش نوشت؟

 

 

منفی کردن جملات گذشته ساده

برای منفی کردن جملات گذشته ساده از فعل کمکی Did not و یا Didn’t استفاده می کنیم. برای منفی سازی جمله آنهای را بعد از فاعل و یا ضمیر و قبل از فعل به صورت ساده می آوریم.

برای یادگیری بهتر به مثالهای زیر دقت بفرمایید:

I played من بازی کردم  

?Did I play     من بازی کردم        

I didn’t play   من بازی نکردم

They went out    آنها بیرون رفتند

?Did they go out    آنها بیرون رفتند؟ 

They did not go out   آنها بیرون نرفتند

 

کاربردهای زمان گذشته ساده