گروه آموزشی انگلیسی در خواب | تمرین است که استاد را می سازد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

افعال عبارتی

افعال عبارتی یا phrasal verb چه افعالی هستند؟

به افعالی که از دوکلمه تشکیل شده اند و کلمه دوم آنها یک حرف اضافه و یا یک قید باشد, افعال عبارتی یا به انگلیسی Phrasal verb می گوییم.

نام دیگر این افعال را هم شاید با اسمهای افعال چند قسمتی و یا افعال چند کلمه ای نیز شنیده باشید.

این افعال به عنوان یک فعل با معنای خودشان مورد استفاده قرار میگیرد که با توجه به جمله ای که در آن استفاده میشوند معنای خاص خود را دارند.

برای مثال کلمه put به معنای (گذاشتن) یک فعل است اما اگر بعد از آن یک حرف اضافه مثل on بیاوریم معنای آن تغییر کرده و  چون این فعل جدید از دو کلمه تشکیل شده است , فعل عبارتی به حساب می آید و معنی فعل جدید (پوشیدن) می شود.

به مثال زیر توجه کنید.

I put my pen here   =من خودکارم را اینجا می گذارم

I put on my clothes = من لباسهایم را می پوشم

همانطور که دیدید, در جمله بالا بعد از اضافه کردن on بعد از فعل put معنای آن کاملا تغییر کرد

و از (گذاشتن) به (پوشیدن) تغییر کرد.

این افعال در مکالمه ها بسیار مورد استفاده و رایج می باشند و یاد گیری این افعال کمک زیادی برای صحبت کردن در مکالمات می کنند.

فعل های عبارتی در زبان انگلیسی بسیار زیاد هستند و برای نمونه تعدادی از این افعال با مثالهای متفاوت در جمله را برای شما  زبان آموزان گرامی و عزیز با مثال فراهم آورده ایم.

Go on

ادامه دادن

I smiled and went on with my work

من لبخند زدم و به کارم ادامه دادم

Come back

برگشتن

We decided to come back to New york again

ما تصمیم گرفتیم دوباره به نیو یورک برگردیم

Turn down

پایین آوردن/ نپذیرفتن

?Can you turn the music down a bit

می توانید صدای موزیک را کمی پایین بیاورید؟

Get in

رسیدن

?Our flight got in on time

پروازمان به موقع رسید

Hold on

صبر کردن

Hold on, you forgot your card

صبر کنید, کارتتان را فراموش کردید

Get out

بیرون رفتن

Get out of my house

از خانه من بیرون برو

Carry on

ادامه دادن

Carry on, you are doing fine

ادامه بده, داری خوب عمل می کنی/انجام می هی

به صورت کلی افعال عبارتی یا (phrasal verbs) به دو دسته تفکیک پذیر و تفکیک ناپذیر تقسیم می شوند.

به افعال عبارتی ای که می توان دو قسمت از فعل آن را جدا کنیم, افعال عبارتی جدا شدنی (Separable  phrasalverbs) می گوییم.

و به افعال عبارتی ای که نمیتوان دو قسمت از فعل را از هم تفکیک و جدا سازیم, افعال عبارتی جدا نشدنی (Inseparable phrasal verbs)می گوییم.