گروه آموزشی انگلیسی در خواب | تمرین است که استاد را می سازد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عبارتهای پرکاربرد و مهم انگلیسی

عبارتهای پرکاربرد و مهم کوتاه انگلیسی در زندگی روزمره

?Whats up

چه خبر؟

Come here

بیا/بیایید اینجا

Go there

بروید /برو آنجا

?What’s going on

چه خبر هست؟

Everything is perfect

همه چیز عالی است

?Why

چرا؟

?Why not

چرا نه؟

?How is the weather

هوا چطور هست؟

?What is your name

اسمت چی هست؟

My name is michael

اسم من مایکل هست

?What is your surename

نام خانوادگی ات چیست؟

Thank you, Thanks

ممنون

You are welcome

خواهش می کنم

?How much is it

قیمتش چقدر است؟

It is five dollars

پنج دلار هست

Here you are

بفرمایید

I am leaving now

من الان دارم می روم

?Where are you going

کجا داری می روی؟

?Are you sure

مطمئن هستی؟

?Really

واقعا؟

I am thirsty

تشنه هستم

I am hungry

گرسنه هستم

Do you live alone

تنها زندگی می کنی/می کنید؟

I live by myself

من تنها زندگی می کنم

It doesn’t matter

مهم نیست

Never mind

بیخیال

?Do you know 

میدانی؟

I know

می دانم

I don’t know

نمی دانم

As soon as possible

در اسرع وقت