گروه آموزشی انگلیسی در خواب | تمرین است که استاد را می سازد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ضرب المثلهای انگلیسی

ضرب المثل = Proverb

در لیست زیر با تعدادی از ضرب المثلهای رایج, زیبا و کاربردی انگلیسی آشنا میشویم

Another day anther dollar           روز از نو روزی از نو

All that glitters is not gold         هر چیزی که برق بزند طلا نیست/ هر گردی گردو نیست

Out of sight, out of mind          از دل برود هر آنکه از دیده رود

Where there is a will, there is a way           خواستن توانستن است

Better late than never          دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

Come what may          هرچه بادا باد

Better safe than sorry          احتیاط بهتر از پشیمانی در آخر کار است

Two heads are better than one          دو فکر بهتر از یکی کار میکنه

A bird in the hand is worth two in the bush          سیلی نقد به از حلوای نسیه هست

A stich in time saves nine          علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

Actions speak louder than words          دوصد گفته چون نیم کردار نیست

Birds of a feather flock together         پرنده با پرنده باز با باز , کند همجنس با همجنس پرواز

Absence makes the heart grow fonder          دوری و جدایی علاقه و دوستی را بیشتر میکند

All good things come to an end          تمام چیزهای خوب عاقبت به اتمام میرسد

A picture is worth a thousand words        تصویر همیشه بهتر از کلمات معنی را منتقل میکند

A watched pot never boils          اگر منتظر چیزی باشی که کارها به خودی خود انجام بشود, ناامید میشوی

Beggars can’t be choosers         دندان اسب پیشکشی را نباید شمرد

Beauty is in the eye of the beholder          علف باید به دهن بز شیرین بیاید

Cleanliness is next to godliness        پاکیزگی نشانه ایمان است

Don’t bite the hand that feeds you          نمک خوردی, نمکدان را نشکن

Don’t judge a book by it’s cover          نمیشود کسی را از روی ظاهرش قضاوت کرد

Don’t put all your eggs in one basket          همه وقت یا سرمایه ات را روی یک چیز نگذار