گروه آموزشی انگلیسی در خواب | تمرین است که استاد را می سازد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

زمان ها ـ زمان حال استمراری

(Present continuous) زمان حال استمراری

زمان حال استمراری برای بیان کردن اعمالی  که هم اکنون و در حال حاضر و یا به طور موقت در حال رخ دادن است مورد استفاده قرار میگیرد.

ساختار حال استمراری

زمان حال استمراری با استفاده از ضمایر فاعلی /فاعل + افعال توبی (am,is are) + فعل + Ing  و بقیه ساختار جمله ساخته میشوند.

برای مثال:

I am coming    من دارم می آیم

I + am + come + ing

They are singing a song    آنها دارند آهنگ می خوانند

They + are + sing + ing a song

برای منفی کردن حال استمراری میتوانیم از not بعد افعال توبی (Am,Is,Are) استفاده کنیم 

برای مثال جملات بالا را منفی می کنیم

I am not coming      من نمی آیم

They are not singing a song    آنها یک آهنگ نمی خوانند

توجه:
تعدادی از فعل ها هنگامی که به آنها ing اضافه میکنیم
تغییر میکنند

۱.اگر در اخر فعل مورد نظر حرف E وجود داشت وقتی که به آن فعل میخواهیم ing اضافه کنیم

حرف E را حذف می کنیم و اگر در آخر فعل ها ee,ye,oe باشد تغییری اعمال نمیکنیم.

مثال:

Take===========> Taking

Ache===========> Aching

Make===========> Making

Disagree =======> Disagreeing

فعلهای singe, age, dye استثنا هستند و این تغییرات روی این افعال صورت نمیگیرد.

۲. فعل هایی که آخر آنها به ie مختوم می شوند تبدیل به y شده و Ing بعد از آن اضافه می شوند

مثال:

Lie =======> Lying

Tie =======> Tying

Die=======> Dying

۳. فعل هایی که قبل از آخرین حرف بی صذای آنها یک حرف صدادار باشد, آن حرف بی صدا یک بار دیگر تکرار میشود به جز فعلهایی که آخر آنها w,x,y باشد.

مثال: Get========> Getting

ۤFix=======>Fixing

۴.اگر فعلی تک بخشی باشد و حرف بی صدا در آخر داشته باشد و حرف قبل از آن حرف صدادار وجود داشته باشد آن حرف بی صدا یکبار دیگر تکرار می شود.

مثال:

 Let========> Letting

Set==========> Setting

فعل های دو بخشی ای که حرف بی صدا در آخر آنها وجود دارد و در بخش دومشان حرف صدادار وجود دارد و استرس آن روی بخش دوم است, آخرین حرف بی صدای آن ها دوبار نوشته میشوند.

مثال:

Begin======> Beginning

Admit ==========>Admitting

کاربردهای مختلف از حال استمراری

۱.برای بیان کردن اعمالی که هم اکنون و در حال حاضر در حال رخ دادن هستند استفاده میشود.

مثال: I am walking outside    من دارم بیرون قدم میزنم

?Are you going        داری می روی؟

You are learning       تو/شما داری یاد میگیری

He is talking on the phone       او دارد با تلفن صحبت می کند

They are not working   انها کار نمی کنند

۲. برای بیان نقشه ها و صحبت در مورد برنامه هایی که در آینده قصد انجام آن را داریم.

برای مثال:

 He is going to buy a gift

او قصد دارد یک هدیه بخرد

I am going to meet him soon

من قصد دارم او را به زودی ببینم

۳. برای بیان کردن کارهایی که بارها و بارها تکرار میشوند

مثال:

She is always thirsty     او همیشه تشنه هست

۴. برای توصیف کردن عملی که در این روزها در حال انجام دادن آن هستیم.

ممکن است کاری را در گذشته شروع کرده ایم و هنوز آن را ادامه می دهیم مثلا یک کناب طولانی و طویل را شروع به خواندن آن کرده ایم و هنوز از آن مانده است حتی اگر هم اکنون در حال خواندن آن نیستیم باز می توانیم از حال استمراری استفاده کنیم.

به فرض مثال (Clarissa) یک رمان بسیار طولانی است که خواندن آن زمان بسیار زیادی میبرد.

من حتی اگر در خانه خود رو مبل نشسته باشم و مشغول خوردن چای باشم اگر کتاب در دست من هم نبود و مشغول خواندن آن نبودم میتوانم از حال استمراری استفاده کنم زیرا آن کتاب هنوز به تمام نرسیده است.

I am reading Clarissa   من در حال خواندن کلاریسا هستم

 و یا اینکه شروع به ساختن خانه ای کردم و هنوز کار به اتمام نرسیده است می توانم بگویم

I am building a new house       من در حال ساختن یک خانه جدید هستم