گروه آموزشی انگلیسی در خواب | تمرین است که استاد را می سازد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حروف الفبای زبان انگلیسی

زبان انگلیسی ۲۶ حرف دارد که به ترتیب آنها عبارت اند از:

حروف الفبای بزرگ

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

حروف الفبای کوچک

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z

از بین این حروف ۵ تای آن حروف با صدا نام دارند و بقیه بی صدا هستند

حروف صدا دار شامل: A,E,I,O,U می شوند

برای یادگیری بیشتر بهتر است صدای تلفظ کردن این حروف را بشنویم

towfiqu barbhuiya 5u6bz2tYhX8 unsplash

1-A,a

2-B.b

3-C.c

4–D,d

5-E,e

6-F,f

7-G,g

8-H,h

9-I,i

10-J,j

11-K,k

12-L,l

13-M,m

14-N,n

15-O,o

16-P,p

17-Q,q

18-R,r

19-S,s

20-T,t

21-U,u

22-V,v

23-W,w

24-X,x

25-Y,y

26-Z,z